Estratto di un minuto del doppiaggio in dialetto parmigiano, realizzato nell'estate del 1996, tratto dal film "Ombre rosse" (1939) di John Ford. La voce di Ringo (John Wayne) è di Enrico Maletti


Con la qualità non si scherza. Parola di Enrico Maletti

PARMAINDIALETTO Tv


Tgnèmmos vìsst
Al salùt pramzàn äd parmaindialetto.blogspot.com

“Parmaindialetto” è nato il 31 luglio del 2004. Quest’anno compie 14 anni

“Parmaindialetto” l’é nasù al 31 lùjj dal 2004. St’an’ al compìssa 14 an’

Per comunicare con "Parmaindialetto" e-mail parmaindialetto@gmail.com

L’ UNICA SEDE DI “Parmaindialetto” SI TROVA A PARMA “PÄRMA”.mercoledì 17 settembre 2008

"Il Pagéli di Crozè in djalètt Pramzàn" Testo pubblicato sulla Gazzetta di Parma del 18 settembre 2008

(Testo solo in dialetto Parmigiano)
(Il Pagéli di Crozè in djalètt Pramzàn)

Albinoleffe Pärma 1-0

Pavarén cuàtor : dit e fat a’t ciamarò manganòn par tùtt la vìtta, a ne’ ‘t tén strìcch ‘na bala che vùnna, che lavór mama mia ! Boh mi a’n sò miga parchè Bucci no e chilù sì !

Zenón dù : ‘na tragédja, mòl cme ‘na pàna còta, imbranè cme n’òca, in-t-la primavéra gh’ él miga un tarsén déstor basta ch’ sia ? Tant méj che chilù !

Castlén séz : al meno péz äd tùtt, alméno l’ ha mìss un cuälch cròss bén fàt, ma il pónti i
s’ éron scomsumädi tròp con l’Ancón’na

Paci zéro : a’t gh’è ‘na corsa da “dolce euchessina”, fat spiegär dai tò véc’ co vol dir, sténch cme un tòcc äd lèggn, a ’t pär pròprja incioldè ! improponìbbil

Lucaréli picén, cuàtor : al continua a ’n fär miga d’ il gran figuri ma zugär atàca a ch’ l’ ätor pilolón lì l’é un probléma miga da rìddor

Morón séz : cme ‘l solit l’é col dal contachilòmetro pù frùsst äd tùtt, ma stasira njént’ ätor che la corsa

Bùdel sìncov : a ne ’s vèdda praticamént mäj, ma in méza al camp a gh’è da färos vèddor e come, i dìson ch’ l’é ordinè, ah sì al zbalja pòch parchè a ’n n’in ciàpa pochi tut lì

Leòn zéro : da déz a zéro, a t’è fat a l’arvèrsa äd Ligabue, narvóz, lént, tacabriga, oh lòmo, mäj pù d’acòrdi ????

Paloschi sìncov : mòl anca lù, dò ocazjón da fär in-t-al prìmm tèmp, a tutt il manéri l’é un zugadór da tirär mäj, mäj zò

Lucaréli grand, cuàtor : oh lòmo sit béle tornè còl äd l’ an’ pasè ? no ah ? stasìra a paräva infìn ch’ à t’avìss mìss su un cuälch ètto, a ’t n’è miga imbrochäda vùnna che vùnna

Reginäld zéro : a t’ é ‘m mètt in imbaràs, parchè un po’ che in serie B a’m tòcca fär ‘na pagéla ogni trì par dù, e sóra al cónt ormäj a’n so pù co dìrot, parchè a’t j’ ho béle dìtti tùtti e a són rivè in fónd al cavàgn ! Vèdda tì, mì cambiarìss pròprja mestér. La Ely la ne’t càta miga da fär cuél in tivù ???

Mateén zéro : chilù al tira i s’ciàff a l’òrba, al vén su invéci che sarcär äd spacär al mónd al pär ch’al zùga par piazér, mòl cme un lumagón, a pära ch’al la faga apòsta ! E catär l’ùss ala prìmma ocazjón ??

Cagni cuàtor : Gigén n’é miga sémpor domenica, o mäj sàbot, cuàtor pónti cuand a s’é spompè in-t-il gambi e in-t-la tésta i ’n pólon miga zugär, e po’ al ragasén al né ‘s tira mäj zò, a ne’ ‘t dirè miga che a dezdòt’an’ l’é stùf parchè l’ha zughè sabot no ? Dai là Gigén un po’ pù d’elasticitè par piazér ah ? E tàca a där dil strénghi a chi j a merita sionò a ’t fè la fén äd còj äd l’an’ pasè

Pubblich sént déz : pù o meno cme i tifóz che al martedì a séz e trì dal dopmezdì j’én rivè a Bèrgom a vèddor col scàndol lì ! Bravi, complimént a vojätor sèrta génta la ne ’v merita miga dato chi n’en gnanca gnù a salutär, béla forsa gnìr sòtta ala curva cuand a’s vénsa e basta eh ! Tachèmma a ciapär la pìga äd l’an’ pasè ?

(Tgnèmmos vìsst)
(Testi di Crociato 63 supervisione ortografica di Enrico Maletti)

Nessun commento: