Estratto di un minuto del doppiaggio in dialetto parmigiano, realizzato nell'estate del 1996, tratto dal film "Ombre rosse" (1939) di John Ford. La voce di Ringo (John Wayne) è di Enrico Maletti


Con la qualità non si scherza. Parola di Enrico Maletti

PARMAINDIALETTO Tv


Tgnèmmos vìsst
Al salùt pramzàn äd parmaindialetto.blogspot.com

“Parmaindialetto” è nato il 31 luglio del 2004. Quest’anno compie 15 anni

“Parmaindialetto” l’é nasù al 31 lùjj dal 2004. St’an’ al compìssa 15 an’

Per comunicare con "Parmaindialetto" e-mail parmaindialetto@gmail.com

L’ UNICA SEDE DI “Parmaindialetto” SI TROVA A PARMA “PÄRMA”.mercoledì 31 dicembre 2008

1° ZNÄR 2009 MESÀGG’ ÄD SÒ SANTITÈ BENDÈTT XVI PAR LA CELEBRASJÓN ÄDLA GIORNÄDA MONDJÄLA ÄDLA PÄZA

(Testo solo in dialetto Parmigiano
Dal Vaticàn, BENEDICTUS PP. XVI


MESÀGG’ ÄD SÒ SANTITÈ BENDÈTT XVI PAR LA CELEBRASJÓN ÄDLA GIORNÄDA MONDJÄLA ÄDLA PÄZA
1° ZNÄR 2009

COMBÀTOR LA POVARTÈ, COSTRUÌR LA PÄZA

1. Anca l'inìssi äd còl nóv an’ chì dezìdor fär rivär a tùtt al mè avgùrri äd päza e invidär, con còl mè Mesàgg’ chì, a riflétor sul téma: Combàtor la povartè, costruìr la päza. Zamò al mè venerè predecesór Zvàn Pàvol II, in-t-al
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1993,” l’äva sottlineè il conseguénsi negatìvi che la situasjón äd povartè d’ intréghi popolasjón la fnìssa p’r avér su la päza. Äd fàt, la povartè la rizùlta fissa tra i fatór chi favorìsson e j agrävon i conflìtt, anca armè. A sò volta, ch’ j ùltom chi j aliménton brùtti situasjón äd povartè. « A ‘s dichiära... e la dvénta sémpor pù gräva in-t-al mónd – al scriväva Zvàn Pàvol II – n'ätra séria minàcia par la päza: parècci parsón’ni, ànsi, intréghi popolasjón i vìvon incó in condisjón d’estréma povartè. La disparitè tra sjòri e povrètt la s'é fàta pù evidénta, anca in-t-il nasjón economicamént pù zvilupädi. A ‘s tràta d’ un probléma ch’ al s'impóna ala cosiénsa äd l'umanitè, zà che il condisjón ch’a stà un gràn nùmor äd parsón’ni jén täli da oféndor la natìva dignitè e da compromèttor, äd conseguénsa, l'autentìch e armònich progrés ädla comunitè mondjäla » [1].

2. In còll contést chì, combàtor la povartè compòrta n'aténta considerasjón dal complés fenòmon ädla globalizasjón. Täla considerasjón l’é importànta zà dal pónt äd vìsta metodològich, parché al sugerìssa d’ utilizär al frùt dìl ricérchi condòtti da j economìssta e sociòlogh su tànt’ aspét ädla povartè. Al riciàm ala globalizasjón al dovrìss, però, rivestìr anca un significät spirituäl e moräl, solecitànd a guardär ai povrètt in-t-la consapévol prospetìva d’ ésor tùtt partécip äd n’ ùnnich progét divìno, còll ädla vocasjón a costituìr n'ùnnica famìja indò tùtti – parsón’ni, pòpol e nasjón – i regàlon i sò comportamént con l’ imprónta ai prinsìppi äd fraternitè e responsabilitè.
In täla prospetìva bizògna avér, ‘dla povartè, ‘na vizjón lärga e articoläda. Se la povartà la fùs sól materjäla, il siénsi sociäli ch’ i ‘s jùton a mzurär i fenòmon su la bäza di dàti äd tipo sopratùtt cuantitatìv, i sarìsson suficént a illuminärni il principäli caraterìsstichi. A ‘s sà, però, ch’ ezìssta povartè immateriäli, chi n’én mìga diréta e avtomàtica conseguénsa äd scarsitè materjäli. P’r ezémpi, in-t-il socetè äd sjòr e progredìdi ezìsta fenòmon d’ emarginasjón, povartè relasjonäla, moräla e spirituäla: a ‘s tràta äd parsón’ni interiormént dizorjentädi, chi vìvon divèrsi fórmi d’imbaràs anca s’a gh’è al benésor econòmich. A péns, da ‘na pärta, a còll ch’ vén ciamè al « sottzvilùpp moräl » [
2] e, da ch' l’ätra, al conseguénsi negatìvi dal « superzvilùpp » [3]. A ‘n ém scòrd mìga che, in-t-il socetè acsì dìtti « pòvri », la crésita econòmica l’é äd spèss frenäda da impedimént culturäl, chi ’n consénton mìga n’ adeguè utilìz dil risòrsi. A résta comùncue vér che ògni fòrma äd povartè impòsta l’a gh’ ha ala pròprja ravìza al manchè rispèt äd l’ezageräda dignitè ädla parsón’na umàna. Cuand l'òmm al n’é vén mìga considerè in-t-l’ integralitè ädla sò vocasjón e a ’n ‘s rispéta mìga ilj ezigénsi äd ‘na véra « ecologìa umàna » [4], a s’é scadén’na anca il dinàmichi parvérsi ädla povartè, cme l’é evidént in socuànt ambjént su i cuäi a fermarò brevemént la mè atensjón.
Povartè e implicasjón moräli

3. La povartè l’a vén spèss relasjonäda, cme a pròprja càvsa, al zvilùp demogràfich. In conseguénsa äd còsste, j én in àt campàgni äd ridusjón dil nàsiti, condòtti a livél internasjonäl, anca con sistéma mìga rispetóz né par dignitè ädla dònna né dal dirìtt dì spóz a sarnìr responsabilmént al nùmmor di fjól [
5] e spéss, còza anca pù gräva, mìga rispetóz njànca dal dirìtt ala vìtta. Al stermìnjj äd miljón äd putén mìga nasù, in nòmm ädla lòta ala povartè, costituìssa in realtè l'eliminasjón di pù povrètt tra j ésor umàn. A frónt äd còsste a résta al fàt che, in-t-al 1981, cuäzi al 40% ädla popolasjón mondiäla l’ éra sòtta ädla lìnea äd povartè asolùta, méntor incó täla percentuäla l’é sostansialmént dimezäda, e j én gnùdi fóra dala povartè popolasjón caraterizädi, p’r ätor, da un notévol incremént demogràfich. Al nùmmor adésa rilevè al mètta in evidénsa che il risórsi par risòlvor al probléma ädla povartè i gh’ sarìsson, anca in prezénsa äd ‘na crésita ädla popolasjón. A ‘n va mìga scordè che, dala fén ädla secónda guéra mondjäla a incó, la popolasjón su la téra l’é carsùda äd cuàtor miliärd e, in lärga mzùra, täl fenòmon rigvärda di Paéz che äd recént i s’én fàt fóra in-t-la séna internasjonäla cme nóvi poténsi econòmichi e j han consù un ràpid zvilùpp pròprja grasja a l'elevè nùmmor di sò abitànt. Inóltra, tra il Nasjón magiormént zvilupädi còlli con il natalitè magjóri i gòdon äd pu bón’ni potensjalitè äd zvilùp. In ätor términ, la popolasjón l’é adrè ch’l a ‘s conférma cme ‘na richèssa e mìga cme un fatór äd povartè.

4. N ätra preocupasjón j én il malatjj catìvi cuäli, p’r ezémpi, la malaria, la tubercolòzi e l'AIDS, che, in-t-la mzùra chi colpìsson i setór produtìv ädla popolasjón, influìsson grandemént su al pegioramént dil condisjón generäli dal Paéz. I tentatìv äd frenär il conseguénsi äd ch’ il malattjj chì in-t-la popolasjón mìga sémpor i gh’han di rizultät significatìv. Capita, inóltra, che i Paéz vìtimi äd socuànti dil täli pandemie, par fär frónt, i gh’ àbjon da subìr i ricàt äd chi condisjón’na j aiùt econòmich a l'atuasjón äd polìtiche conträri ala vìtta. L’é sopratùtt difìccil combàtor l'AIDS, dramàtica causa äd povartè, s’ a ’n s’ afrónta mìga il problemàtichi moräli che la difuzjón dal virus l’é colegäda. Ocòrra prìmma äd tùtt färos càrich dil campàgni chi dàgon educasjón specialmént ai giòvvon a ‘na sesualitè pienamént rispondénta ala dignitè ädla parsón’na; inisjatìvi fàti in-t-al séns j han zà dè i frùt significatìv, in-t-al fär diminuìr la difuzjón äd l'AIDS. Ocòrrra pò mèttor a dispozisjón anca di pòpol povrètt il medzén’ni e il cùri necesäri; perciò s’ inténda ‘na decìza promosjón ädla ricérca médica e dilj inovasjón curatìvi e, cuand l’é necesäri, n'aplicasjón elàstica dil règoli internasjonäli äd protesjón ädla propritè inteletuäla, acsì da garantìr a tùtt il curi sanitäri normäli.

5. Un tèrs ambì, ogét d’ atensjón in-t-i progràma äd lòta ala povartè l’ é ch’ al n’in mòsstra l'intèrna dimensjón moräla, l’é la povartè di putén. Cuand la povartè la colpìssa ‘na famìja, i putén j én il vìtimi pù espòsti: cuäzi la metè äd còjj chi vìvon in povartè asolùta incó l’é rappresentäda dai putén. Considerär la povartè e mèttros dala pärta di putén òbliga a tgnìr prioritäri ch’ i objetiv ch’ interéson pù diretamént cme, p’r ezémpi, la cura dil mädri, l'impìggn educatìv, l'acés ai vacén, al cùri di dotór e l'acua potàbil, la salvaguärdia äd l'ambiént e, in particolär, l'impìggn a diféza ädla famìja e la stabilitè dil relasjón al sò intèron. Cuand la famìja la dvénta pù débol i dàn i ricàdon inevitabilmént su i putén. Indò a ‘n è mìga tuteläda la dignitè ädla dònna e ‘dla màma, a risentìron j én ancòrra principalmént i fjó.

6. Un cuärt ambì che, dal pónt äd vìssta moräl, al mèrita particolär atensjón l’é la relasjón ezistént tra disärmi e zvilùpp. A dà preocupasjón l'atuäl livél globäl äd spéza militära. Cme j ho zà avù manéra äd sotlineär, càpita che « ilj ingénti risórsi materiäli e umàni impiegädi p’r il spézi militäri e p’r i armamént i vénon äd fàt tirädi via dai progét di zvilùpp di pòpol, specialmént äd còjj pù povrètt e bizognóz d’ésor iutè. E còsste al va cóntra a cuànt aférma la stésa Cärta dil Nasjón Unìdi, ch’ l’ impìggna la comunitè internasjonäla, i Stät in particolär, a “promóvor al stabilimént e al mantenimént ädla päza e la sicurèssaa internasjnäla col mìnim dispéndi dil risòrsi umàni e econòmich mondjäli p’r i armamént” (art. 26) » [
6].
Còll stät äd còzi chì al n’è facilita mìga, ansi al fa da ostàcol serjamént al ragiungimént di grànd objetìv äd zvilùp ädla comunitè internasjonäla. Inóltra, n’ ecesìv crèsor ädla spéza militära a mètta in rìscgh d’ acelerär ‘na córsa a j armamént ch’ l’a càvza sàchi äd sotzvilùpp e disperasjón, e a ‘s trasfórma acsì paradosalmént in fatór d’ instabilitè, äd tensjón e conflìtt. Cme l’ ha sapientemént afermè al mè venerè Predecesór Pàvol VI, « al zvilùp l’é al nóv nòm ädla päza » [
7]. I Stät jén partànt ciamè a ‘na séria riflesjón sul pù profóndi ragjón di conflìt, piè äd spèss da l'ingiustìssia, e a provèddrov con ‘na coragjósasa autocrìtica. S ‘a ‘s rivrà a un milioramént di rapòrt, a ‘s dovrìs consentìr ‘na ridusjón dil spézi p’r i armamént. Il risórsi risparmjädi i podràn ésor destinädi a progét äd zvilùp dil parsón’ni e di pòpol pù povrèt e bizognóz: l'impìggn profùz in còl séns chì l’ é un impìggn par la päza a l'intèron ädla famìja umàna.

7. Un cuìnt ambì relatìv ala lòta ala povartè materjäla riguärda l'atuäla crìzi alimentär, ch’l’a mètta in perìccol al sodisfacimént di bizòggn principäl. Täl crìzi l’é caraterizäda mìga tànt da insuficjénsa äd magnär, cuant da dificoltè d’ acés a còsste e da fenòmon speculatìv perciò da carénsi äd n’asét d istitusjón polìtichi e econòmichi in gräd äd fär frónta al necesitè e ilj emergénsi. La mälnutrisjón la pól anca provocär di gròs dàn psicològich al popolasjón, privànd parècci parsón’ni dilj energìj necesäri par gnìr fóra, sènsa specjäl aiùt, dala sò situasjón äd povartè. E còsste al contribuìssa a zlargär il fòrbzi dil disugualjànsi, provocànd reasjón chi rìsgjon äd diventär violénti. I dät su l'andamént ädla povartè relatìva in-t-i ùltom decéni i dàn tùtt n’ aumént ädla divarsitè tra sjòri e povrètt. Càvza principäli äd còl fenòmon chì jén sénsa dùbbi, da ‘na pärta, al cambjamént tecnològich, che i sò benefìssi i ‘s concéntron in-t-la fàsa pù älta ädla distribusjón dal rédit e, da l'ätra, la dinàmica di prési di prodòt industrjäl, chi crèsson mólt pù velocemént di prési di prodòt agrìccol e dil matérjj prìmmi in posés di Paéz pù povrètt. Càpita acsì che la magjór pärta ädla popolasjón di Paéz pù povrètt la sòfra äd ‘na dòppia marginalizasjón, in términ sia äd rédit pù bàs sia äd prési pù ält.

Lòta ala povartè e solidarietè globäla
8. Vùnna dil strädi principäli par costruìr la päza l’é ‘na globalizasjón finalizäda a intarés ädla grànda famìja umàna [
8]. Par govarnär la globalizasjón ocòrra però ‘na fòrta solidarietè globäla [9] tra Paéz sjòr e Paéz povrètt, anca a l'intéron di sìnngol Paéz, anca se sjòr. L’é necesäri un « còdic’ étich cmón » [10], con il sò nòrmi chi ‘n gàbjon mìga sól un caràtor convensjonäl, ma chi sìon radicädi in-t-la lègia naturäla isscrìta dal Creatór in-t-la cosiénsa äd tùtt i ésor umàn (cfr Rm 2,14-15). N’ avertìssa mìga fòrsi ognjón ‘d nojätor in-t-l’ ìntim ädla cosiénsa l'apél a recär al pròpri contribùt al bén cmón e ala päza socjäla? La globalizasjón l’ elìmina sèrti bariéri, ma còsste a ‘n vól mìga dìr che a ‘n ‘in pòsa mìga costruìr dil nóvi; azvén’na i pòpol, ma la zvinànsa spasjäla e temporäla la ‘n fa mìga da lè il condisjón par ‘na véra comunjón e un'avténtica päza. La marginalizasjón di povrètt dal pjanéta la pól catär vàlid strumént äd riscàt in-t-la globalizasjón solamént se ógni òmm al ‘s sentirà parsonalmént frì dalj ingiustìssi ezisténti in-t-al mónd e dal violasjón di dirìt umàn insèmma a lór. La Céza, ch’ l’é « sìggn e strumént äd l'ìntima unjón con al Sgnór e äd l'unitè äd tùtt al gènnor umàn », [11] la continuarà a ofìr al sò contribùt fìn a ch’ a sìa superè l’ ingiustìssi e l’ incomprensjón e rivär a costruìr un mónd pu pacìffich e solidäl.

9. In-t-al càmp dal comèrc’ internasjonäl e dil tranzasjón finansjäri, a gh’ è incó in àt di procés chi parmètton d’ integrär pozitivamént ilj economìj, contribuénd al miglioramént dil condisjón generäli; mo a gh’é anca di procés äd séns opòst, chi divìddon e i fàn emarginär i pòpol, ideànd pericolózi premèssi par guéri e conflìt. In-t-i decéni sucesìv ala secónda guéra mondjäla, al comèrc’ internasjonäl di bén e di sarvìssi l’é carsù in manéra straordinarjamént ràpid, con un dinamìzom sénsa precedént in-t-la stòrja. Gran pärta dal comèrc’ mondjäl l’ha interesè i Paéz d’ antìga industrializasjón, con la significatìva zónta äd parècc’ Paéz emergént, dvintè rilevànt. A gh’è però d’ i ätor Paéz a bàs rédit, chi rizùlton ancòrra gravemént äd märzon rispèt ai flùs comerciäl. La sò crésita l’ha risentì negativamént dal ràpid declén, registrè in-t-i ùltim decéni, di prési di prodòt primäri, chi costituìsson la cuäzi totalitè dil sò esportasjón. In chi Paéz chì, par la gran pärta africàn, la dipendénsa dalj esportasjón di prodòt primäri la contìnva a costituìr un potént fatór äd rìsgh. A vrìss chì rinovär n’ apél parché tùtti i Paéz i gh’ àbjon il stési posibilitè d’ acés al marchè mondjäl, evitànd escluzjón e marginalizasjón.

10. ‘Na riflesjón compàgna l’a pól ésor fàta par la finànsa, ch’ l’ a riguärda vón di aspét primäri dal fenòmon ädla globalizasjón, gràsja al zvilùp äd l'eletrònica e al polìtichi äd liberalizasjón di flùs äd sòld tra i divèrs Paéz. La funsjón ogetivamént pù importànta ädla finànsa, còlla äd sostgnìr in-t-al lóngh términ la pssibilitè d’ investimént e perciò äd zvilùp, la ‘s dimòsstra incó cuant mäi fràgil: la subìssa i contracólp negatìv d’un sistéma äd scàmbi finansjäri – a livél nasjonäl e globäl - basè su ‘na lògica äd brevìssim términ, ch’al perseguìssa l'incremént dal valór dilj ativitè finansjäri e al ‘s concéntra in-t-la gestjón técnica dil divèrsi fórmi äd rìsgh. Anca la recént crìzi la dimòstra cme l'ativitè finansjäria la sia a vòlti guidäda da lògichi puramént autoreferensjäli e privè ädla considerasjón, a lóngh términ, dal bén cmón. L'apiatimént d’obietìv d’ operatór finansjäri globäl sul brevìssim términ al ridùza la capacitè ädla finànsa äd svòlgior la sò funsjón da pónt tra ‘l prezént e al futùr, a sostèggn ädla creasjón äd nóvi oportunitè äd produsjón e lavór in-t-al lóngh perìod. ‘Na finànsa apiatìda sul brév e brevìss términ l’a dvénta pericolóza par tùtti, anca par chi gh’ l’a cäva a beneficiärni durànt il fäzi äd sodisfasjón finansiäria [
12].

11. Da tùtt còsste chì a vén fóra che la lòta ala povartè la richiéda ‘na cooperasjón sia sul pjàn econòmich che su còll giurìddich ch’al parmètta ala comunitè internasjonäla e in particolär ai Paéz povrètt d’individuär e atuär solusjón coordinädi p’r afrontär i probléma realizànd un eficént cuädor giurìddich par l'economìa. Al richiéda inóltra incentìv ala creasjón d’ istitusjón eficénti e partecipädi, cme pùr sostèggn par lotär cóntra la criminalitè e par promóvor ‘na cultùra ädla legalitè. D'ätra pärta, ‘ n és pól mìga negär che il polìtichi marcatamént asistensjalissti i sjón a l'orìggin äd parècc’ falimént in-t-l'aiùt ai Paéz povrètt. Investìr in-t-la formasjón dil parsón’ni e zvilupär in manéra integräda ‘na specìfica cultùra äd l'inisjatìva a pära atualmént al vér progét a médi e lóngh términ. Se ilj ativitè econòmichi i gh’han bizzògna, par zvilupäros, d’ un contést favorévol, a ‘n vól mìga dìr che l'atensjón l’a gh’ àbia da ésor tiräda via dai probléma dal rédit. Sibén a ‘s sia oportunamént sotlineè che l'aumént dal rédit pro capite al ‘n è pól mìga costituìr in asolùt al fén äd l'asjón polìttich-econòmica, a ‘n ‘s gh’à mìga però da scordär ch’ al raprezénta un strumént importànt par ragiùngior l'objetìv ädla lòta ala fàm e ala povartè asolùda. Da còll pónt äd vìssta chì a và zgombrè al càmp äd l'illuzjón che ‘na polìttica äd pura ridistribusjón ädla richèssa ezistént la pòsa risòlvor al probléma in manéra definitìva. In-t- ‘n'economja modèrna, infàti, al valór ädla richèssa al dipénda in mzùra determinànta dala capacitè äd creär rédit prezént e futùr. La creasjón äd valór la rizùlta perciò un vìncol mìga da illùz, ch’ a’s gh’ à da tgnìr cónt s ‘a ‘s vól lotär cóntra la povartè materjäla in manéra da fär efét e duratur.

12. Mèttor i povrètt al prìmm pòst a compòrta, ala fén, ch’ a s risèrva un spàsi adeguè a ‘na coréta lògica econòmica da pärta di atór dal merchè internasjonäl, a ‘na coréta lògica polìttica da pärta di atór istitusjonäl e a ‘na coréta lògica äd partecipasjón bón’na äd valorizär la socetè civìla locäla e internasjonäla. I stés organìzom internasjonäl i riconòsson incó la presjóza e al vantàg’ dilj inisjatìvi econòmichi ädla socetè civila o dilj aministrasjón locäli par la promosjón dal riscàt e äd l'incluzjón in-t-la socetè äd ch’ il fàsi ädla popolasjól ch’ j én äd spéss sòtta ala sòlia äd povartè estréma e j én al témp stèss dificilmént ragiungìbbil da j aiùt uficiäl. La stòrja dal zvilùp econòmich dal XX sécol l’ insèggna che bón’ni politichi äd zvilùp j én afidädi ala responsabilitè di òmm e ala creasjón äd pozitìv lavór fat insèmma tra i merchè, socetè civìl e Stät. In particolär, la socetè civìl la gh’ha ‘na pärta decizìva in ògni procés äd zvilùp, parchè al zvilùp lé esensjalmént un fenòmon culturäl e la cultùra la nàsa e la sé zvilùppa in-t-i pòst dal civìl [
13].

13. Cme l’ha béle afermè al mè venerät Predecesór Zvàn Pàvol II, la globalizasjón « la ‘s prezénta con ‘na spicäda caraterìsstica bón’na par du vèrs » [
14] perciò la va governäda con giudisjóza sagèssa. Riéntra in cla fórma äd sagèssa chì al tgnìr primariamént in cónt ilj ezigénsi di povrètt ädla téra, superànd al scàndol ädla sproporsjón ezistént tra i probléma ädla povartè e ilj amzùri che j òmm i prepäron p’r afrontärja. La sproporsjón l’é d’órdin sia culturäl e polìttich che spirituäl e moräl. A ‘s fermèmma infàti äd spèss al càvzi superficiäli e strumentäli ädla povartè, sénsa arciapär còlli ch’ j én in-t-al cór umàn, cme l'aviditè e la ristretèssa d’ orizónt. I probléma dal zvilùp, di aiùt e ädla cooperasjón internasjonäla i vénon afrontè a vòlti sénsa un vér coinvolgimént dil parsón’ni, mo cme cuestjón técnichi, chi s’eaaurìsson in-t-la predispozisión äd strutùri, in-t-la mìssa a pónt di acòrd tarifäri, in-t-al stansjamént di anònim finansjamént. La lòta ala povartè l’ha invéci bizòggn d’òmm e dònni chi vìvon in profonditè la fraternitè e chi sìon bón äd compagnär parsón’ni, famìj e comunitè in parcórs d’auténtich zvilùp umàn.

Concluzjón

14. In-t-l’'Enciclica
Centesimus annus, Zvàn Pàvo II l’ amonìva par la necesitè d’ « abandonär la mentalitè ch’ la consìdera i povrètt – parsón’ni e pòpol – cme un fardél e cme fastidjózi , chi preténdon äd consumär cuant ätor j han prodòt ». « I povrètt – lu al scriväva – i dmàndon i dirìt äd partecipär al godimént di bén materjäl e äd mèttor a frùt la sò capacitè äd lavór, creànd acsì un mónd pù giùsst e par tùtti pù pròspor » [15]. In-t-l'atuäl mónd globäl l’é sémpor pù evidént che a ‘s costruìssa la päza sól se a ‘s sicùra a tùtti la posibilitè äd ‘na crésita ragionévol: il distorsjón di sistéma ingiùsst, infàti, prìmma o pò, i prezénton al cónt a tùtti. Sól la siochèssa la pól indùr a costruìr ‘na cà d’ òra, ma con dintórna al dezèrt o al degräd. La globalizasjón da par lè l’ ‘a ‘n ‘né mìga bón’na äd costruìr la päza e, in parècc’ cäz, ànsi, la fà divizjón e conflìt. L’ a rivéla putòst un bizòggn: còll d’ ésor orientäda vèrs n’ objetìv äd profónda solidarietè ch’ la pónta al bén d’ ognón e äd tùtti. In còll séns chì, la globalizasjón la va vìssta cme n'ocazjón favorévol par realizär cuälcoza d’ importànt in-t-la lòta ala povartè e par mèttor a dispozisjón ädla giustìssja e äd la päza dil risórsi fin adésa impensàbil.

15. Da sémpor la dotrén’na socjäla ädla Céza la sé interesäda di povrètt. Ai témp äd l'Enciclica
Rerum novarum i povrètt j éron costituì sopratùtt da j oparäi ädla nóva socetè industrjäla; in-t-al magistéro sociäl äd Pio XI, äd Pio XII, äd Giovanni XXIII, äd Paolo VI e di Giovanni Paolo II j én stè mìss in lùza nóvi povertè man man che l'orizónt dil cuestjón sociäli al s’è zlargäva, fìn a asùmmor dimensjóm mondjäli [16]. Ch’ l’alargamént ädla cuestjón sociäla chì ala globalità al va considerè in-t-al séns mìga sól äd n'estensjón quantitatìva, mo anca d’un aprofondimént qualitatìv su l'òmm e sui bizòggn ädla famìja umàna. Par còsst la Céza, méntor la seguìssa con atensjón i atuälj fenòmon ädla globalizasjón e la sò incidénaa su la povertè umàna, la pónta i nóv aspét ädla cuestjón sociäla, mìga sól in estensjón, mo anca in profonditè, in cuant riguardànt l'identitè äd l'òmm e al sò rapòrt con al Sgnór. J én prinsìppi äd dotrén’na socjäla chi tèndon a ciarìr i nés tra povertè e globalizasjón e a orientär l'asjón vèrs la costrusjón ädla päza. Tra chi prinsìppi chì l’é al cäz äd ricordär chi, in manéra particolära, « amór preferensjäl p’r i povrètt » [17], ala lùza dal primät ädla caritè, testimoniè da tùtta la tradisjón cristjàna, a cominciär da còll ädla Cèza dilj orìggin (cfr At 4,32-36; 1 Cor 16,1; 2 Cor 8-9; Gal 2,10).

« Ognón al fàga la pärta ch’ a gh’ spéta sénsa tintonjär », a scriväva in-t-al 1891 León XIII, zontànd: « Cuant ala Céza, lè l’a ‘n lesarà mìga mancär mäi e in nisùna manéra l'òpra sòvva » [
18]. Cla consapevoléssa chì l’ a compàgna anca incó l'asjón ädla Céza vèrs i povrètt, in-t-i cuäj la vèdda Crìst [19], e la sénta risonär costantemént in-t-al sò cór al mandät dal Prìncip ädla päza a j Apòstol: « Vos date illis manducare – di a lór vojätor stés da magnär » (Lc 9,13). Fedél a ch’ l’ invìd chì dal sò Sgnór, la Comunitè cristjàna l’ a ‘n mancarà mìga pertànt d’ asicurär a l'intréga famìja umàna al pròpri sostèggn in-t-i zlànc’ äd solidarietè creatìva mìga sól p’r elargìr al bondànt, mo sopratùtt par cambjär « il manéri ädi vìtta, i modél äd produsjón e äd consùm, il strutùri consolidädi äd potér che incó i ténon su le socetè » [20]. A tùtt i disépol äd Crìsst, cme anca a ògni parsón’na äd bón’na vlontè, a rivòlg’ partànt a l'inìssi d’ un nóv an’ al cäld invìd a zlargär al cór vèrs il necesitè di povrètt e a fär cuant l’é concretamént posìbbil par gnìr in lór socórs. Résta difàti incontestabilmént vér la vritè evidénta secónd cui « combàtor la povertè l’é costruìr la päza »
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)
Dal Vaticàn, BENEDICTUS PP. XVI

domenica 28 dicembre 2008

1° Gennaio 2009, per la celebrazione della giornata mondiale della pace, il messaggio del PAPA BENEDETTO XVI in Italiano e dialetto Parmigiano

(Testo blu in Italiano)
Il prossimo 1° Gennaio 2009, in occasione della celebrazione della giornata mondiale della pace, “Parmaindialetto” pubblicherà il


MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

COMBATTERE LA POVERTÀ, COSTRUIRE LA PACE
(In Italiano e dialetto Parmigiano)


(Testo giallo dialetto Parmigiano)
Al pròsim 1° Znär 2009, in ocazjón ädla celebrasjón ädla giornäda mondjäla ädla päza, “Parmaindialetto” publicrà al

MESÀGG' ÄD SÒ SANTITÈ BENDÈTT XVI PAR LA CELEBRASJÓN ÄDLA GIORNÄDA MONDJÄLA ÄDLA PÄZA

COMBÀTOR LA POVERTÈ, COSTRUÌR LA PÄZA
(In Italjàn e djalétt Pramzàn)

(Tgnèmmos Vìsst)

(Pramzàn dal sas)

sabato 27 dicembre 2008

35 anni di tangenziale a Parma.

(Testo blu in Italiano)
35 anni di tangenziale a Parma.

E' di questi giorni la notizia dell'innaugurazione del sottopassaggio della tangenziale che passa sotto via Budellungo. Con questo pezzo di super strada si completa quasi l'anello che circonda con 27 chilometri la città di Parma. Mancano solamente alcune centinaia di metri che dividono dal quartiere ex “Salamini”, all'inizio della tangenziale nella zona che una volta era chiamata località “Oasi”, dove da un paio di anni è in funzione la super elevata pista ciclabile. Ed è proprio da questa zona che all' inizio del 1974, quasi 35 anni fa, le ruspe cominciavano a lavorare per costruire il primo pezzo, dall' Oasi a via Mantova, tratto che è stato finito 4 anni dopo, nel 1978. Ora alla distanza di 30 anni dall'innaugurazione del primo pezzo e di 35 anni dall'inizio dei lavori, vediamo quasi concluso l'anello della tangenziale di Parma. Speriamo di poter vedere velocemente la fine dei lavori.


(Testo giallo dialetto Parmigiano)
35 àni äd tangensjäla a Pärma.

L'é äd chi gióron chì la notìsja äd l'inaugurasjón dal sotpasàg' ädla tangensjäla ch' l'a pàsa sòtta via Budellungo. Con còl tòch äd super sträda chì a 's compléta cuäzi l'anél ch' al circónda con 27 chilòmetri la citè äd Pärma. Mànca solamént socuànt sentonär 'd mèttor ch' i divìdon dal cuartér ex “Salamini”, a l'inìssi ädla tangensjäla in-t-la zòna che 'na vòlta l' éra ciamäda localitè “Oasi”, indò da un pär d' àni l'é in funsjón la super eleväda pìsta da biciclètti. E l'é pròprjo da cla zòna chì, che a l' inìssi dal 1974, cuäzi 35 àni fà, il rùsspi i cominciävon a lavorär par costruìr al prìm tòch, da l' Oasi a via Màntva, tòch ch' l é stè finì 4 àni dòpa, in-t-al 1978. Adésa ala distansa äd 30 àni da l'inaugurasjón dal prìm tòch e 35 àni da l'inìssi di lavór, vdèmma cuäzi fnì l'anél
ädla tangensjäla äd Pärma. Sperèmma äd podér vèddor ala zvèlta la fén di lavór.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)
(Nelle foto, l'uscita di via Budellungo della tangenziale, il ponte De Gasperi)

venerdì 26 dicembre 2008

Le scosse di terremoto continuano.

(Testo blu in Italiano)
Le scosse di terremoto continuano.
Il 23 dicembre alle 16,25 la terra ha tremato con epicentro tra le province di Parma e Reggio Emilia. I comuni del Parmense più colpiti sono quelli dislocati nella Pedemontana, vale a dire da Sala Baganza a Traversetolo. Oggi 26 dicembre giorno di S. Stefano, noi di Parmaindialetto abbiamo fatto un giro in alcuni paesi, per renderci conto alla distanza di 72 ore della situazione che ha lasciato il sisma. L'ultima scossa risale a oggi pomeriggio alle 18,05 con una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro sulla Pedemontana Reggiana e avvertita anche a Parma. Con il passare del tempo i danni salgono in particolare nelle Chiese e negli edifici costruiti parecchi anni fa. Il castello di Torrechiara, quello di Montechiarugolo, la Rocca di Sala Baganza le Chiese di Traversetolo, Langhirano, Mattaleto, Mamiano, San Michele Tiorre e San Michele Gatti. Pubblichiamo le foto delle Chiese di Mamiano e di Felino, chiuse dopo la scossa el 23 dicembre, con in piazza Miodini a Felino i veicoli dei vigili del fuoco parcheggiati davanti alla sede del Comune, che sono intervenuti nei giorni scorsi e la foto della Rocca di Sala Baganza.

(Testo giallo dialetto Parmigiano)
Il scòsi äd teremòt i contìnuon.
Al 23 dzémbor a cuatr' e vintisìncov dal dopmezdì la téra l'ha tarmè con epicéntor tra il provìnci äd Pärma e Rèzz Emìlja. I cmón dal Parméns pù colpì jén còjj dizlochè in-t-la Pedemontana, väl a dìr da Säla Bagànsa a Travarsèddol. Incó 26 dzémbor gióron äd S. Stévon, nojätor äd Parmaindialetto jèmma fàt un gìr in socuànt paéz, par réndros cónt ala distànsa äd 72 óri ädla situasjón ch' l' ha lasè al teremòt. L'ùltma scòsa la gh'é städa incó dopmezdì alj óri 18,05 con 'na scòsa äd magnitudo 3.5 con epicéntor su la Pedemontana Arzàna e avertìda anca a Pärma. Con al pasär dal témp i dàn j auménton in particolär in-t-il Cézi e in-t-il ca costruìdi parècc' àni fa. Al castél äd Torecèra, còl äd Mont'crùggol, la Ròca äd Säla Bagànsa il Cézi äd Travarsèddol, Langhiràn, Matalèj, Mamiàn, San Michél Tiorre e San Michél Gàt. Publichèmma il fòto dil Cézi äd Mamjàn e Flén, sarèdi su dòpa la scòsa dal 23 dzémbor, con in pjàsa Miodén a Flén i veìccol di Pompér parchegè davànti ala séda dal Cmón, ch' j én intervgnù in-t-i giórn' indrè e la foto ädla Róca äd Säla Bagànsa.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)
(Nelle foto, la Chiesa di Mamiano, la Chiesa di Felino, un mezzo dei Vigili del Fuoco davanti alla sede del Comune di Felino, la Rocca di Sala Baganza.)

Natale, periodo d' “Anolén”

(Testo blu in Italiano)
Natale, periodo d' “Anolén”

Dopo la cena della vigiglia, il giorno di Natale sulle tavole dei Parmigiani non ha potuto mancare un buon piatto di ”Anolini, Anolén” in brodo. Si dice anolini non cappelletti, come tante persone
continuano a chiamarli, l' Anolén è Parmigiano mentre il “Caplètt” o “Caplàtt” come dicono e scrivono i nostri cugini d'oltre Enza, è Reggiano. Molti Parmigiani continuano a chiamare il nostro piatto tipico invernale con il nome di Cappelletto invece di Anolino. C'é chi dice che in Italiano si chiama Cappelleto e in dialetto Parmigiano Anolén, sbagliato il piatto Parmigiano è Anolino in Italiano e Anolén in Parmigiano. I vecchi Pramzàn dal sas li chiamano anche scherzosamente “Galegjànt”, perchè galleggiano nel brodo di manzo e cappone. Parmaindialetto pubblica un paio di fotografie di cartelloni pubblicitari della ditta “Reggiana Gourmet
” esposti in varie zone di Parma con la scritta rigorosamente in dialetto Parmigiano. La ditta Reggiana Gourmet di Bagnolo in Piano provincia di Reggio Emilia, per il periodo Natalizio con gli anolini e per quello di San Giovanni, per i tortelli d'erbetta, si è appoggiata alla consulenza di Parmaindialetto per l'esatta traduzione delle frasi che si vedono in fotografia. E' una delle tante simpatiche collaborazioni frà Parmigiani e Reggiani.

(Testo giallo dialettoParmigiano)
Nadäl, perìod d' “Anolén”
Dòpa la sén'na ädla vgìllia, al gióron äd Nadäl insìmma al tävli di Pramzàn a 'na mìga podù mancär un bón pjàt di ”Anolini, Anolén” in bròd. A 's dìz anolén mìga “caplètt”, cme tànti parsón'ni
i contìnvon a ciamèria, l' Anolén l'é Pramzàn invéci al “Caplètt” o “Caplàtt” cmi dìzon e scrìvon i nòstor cuzén d'òltra Enza, l'é Arzàn. Parècc' Pramzàn i contìnvon a ciamär al nòstor pjàt tìpich invarnäl con al nòm äd Caplètt invéci che Anolén. Gh' é chi dìz che in Italjàn al 's ciama Caplètt e in djalètt Pramzàn Anolén, sbaljè al pjàt Pramzàn l' é Anolén in Italjàn e Anolén in Pramzàn. I véc' Pramzàn dal sas j à ciàmon anca par schèrs “Galegjànt”, parchè i galèggion in-t-al bròd äd manz e capón. Parmaindialetto pùblica un pär äd fotografjj äd cartlòn publicitäri ädla dìtta “Reggiana Gourmet” ch' j én espòst in socuànti zòni äd Pärma con la scrìta rigorozamént in djalètt Pramzàn. La dìtta Reggiana Gourmet äd Bagnolo in Pjàn provincia äd Rèzz Emlja, p'r al perìod Natalìssi con j anolén e par còll äd San Zvàn p'r i tordéj d'arbètta, la s'é apogiäda ala consulénsa äd Parmaindialetto par l'ezàta tradusjón dìl fräzi ch' i 's vèddon in fotografja. L'é vùnna dil tànti simpatiche colaborasjón frà Pramzàn e Arzàn.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)

mercoledì 24 dicembre 2008

www.Gazzetta di Parma.it “raddoppia”

(Testo blu in Italiano)
Gazzetta di Parma.it “raddoppia”

Altre sei sezioni riguardanti gli strajè, la salute, i quartieri, album di famiglia e buone notizie, si aggiungono al servizio che il sito
www.gazzettadiparma.it mette a disposizione di tutti i parmigiani che tramite internet possono mandare le loro esperienze e notizie in tutto il mondo.
Nato sette mesi fa il portale del quotidiano più anziano d’Italia, comprende anche TV Parma e RPR e la concessionaria Pubbliedi, raddoppia le rubriche.
La sezione degli Strajè, non solo per parmigiani sparsi in tutto il mondo, ma anche per i nuovi “Pramzàn” che vivono nella nostra città e sono i “Pramzàn dal futùr”. Una sezione per i quartieri che servirà ai cittadini per segnalare i problemi nei quartieri della città. Uno spazio dedicato alla salute con varie notizie e un angolo dedicato al Fitness. L’album dei Parmigiani, che ha avuto un grande successo l’estate scorsa, che avrà spazio per foto e video anche di matrimoni battesimi, feste di famiglia,viaggi e lauree. Una rubrica dedicata ai nostri amici animali, che, sia su Gazzetta di Parma che TV Parma ha già un suo spazio da parecchio tempo. L’ultimo spazio che si aggiunge in questo sito è dedicato a chi ha buone notizie, che nel periodo in qui viviamo sarà sicuramente ben accettato. Per saperne di più, Parmaindialetto vi consiglia di cliccare su
www.gazzettadiparma.it.

(Testo giallo dialetto Parmigiano)
Gazètta äd Pärma.it la “radòpia”

Ätri séz sesjón riguardànt i strajè, la salùte, i cuartér, j àlbum ‘d famìja e il bón’ni notìssi, ì ‘s zónton al sarvìssi che al sìt
www.gazzettadiparma.it al mètta a dispozisjón äd tutt i pramzàn che con internet i pólon mandär il sò esperjénsi e notìssi in tutt al mónd.
Nasù sètt méz fa al portäl dal giornäl pù véc’ d’Itàlja, al comprénda anca TV Pärma e RPR e la concesjonäria Pubbliedi, al radòpia il sò rubrìchi.
La sesjón di Strajè, mìga solamént p’r i Pramzàn strajè in tutt al mónd, mo anca p’r i nóv “Pramzàn” ch’ i vìvon in-t-la nòstra citè e j én i “Pramzàn dal futùr”. ‘Na sesjón p’r i cuartér che la sarvìssa ai citadén par segnalär i probléma in-t-i cuartér ädla citè. Un spàsi dedichè ala salùte con parècci notìssi e un àngol dedichè al “Fitness”. L’album di Pramzàn, ch’ al gh’ ha avù un grànd sucés l’istè pasäda, ch’ al gh’ arà spàsi p’r il fòto e vìdeo anca di matrimònni, batézim, fésti äd famìja, vìàz e lavrjj. ‘Na rubrìca dedicäda ai nòstr’ amìgh bèstjì, che, sia su la Gazètta äd Pärma che TV Pärma l’a gh’ ha zamò un sò spàsi da parècc’ témp. L’ùltom spàsi ch’al s’é zónta in còl sìt chì l’é dedichè al bón’ni notìssi, che in-t-al perìod ch’a vivèmma al srà sicuramént bén cetè. Par savérni äd pù, Parmaindialetto al consìllia äd clicär su
www.gazzettadiparma.it.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)


martedì 23 dicembre 2008

Poesia di Natale in dialetto Parmigiano della poetessa Lucia Marchetti

(Testo giallo dialetto Parmigiano)
"Bón Nadäl a tutt’ i Pramzàn"

"còjj äd iér, còjj d’ incó e còjj ‘d dmàn
“Parma in dialetto” in-t-l’avgurär Bón Nadäl a tutt i Pramzàn navigadór dal sito www.parmaindialetto.ithttp://parmaindialetto.blogspot.com/dèdica la poezìa “Nadäl dal domillaeòt” scrìtta äd recént dala poetèssa Pramzàna Lucia Marchetti. Äd séguit publichèmma al tést in djalètt Pramzàn
Nadäl dal domìllaeòt

S’ t’an’ l’è un an’ particolär…
Intànt prìmma dal Nadäl,
è gnu zò un bél pò ‘d néva
che da tànt la n’è s’è vdèva.

Sarà fòrsi par zbjancär
e par där una pulìda
un pò in gira a ‘na citè
ch’ l’a gh’ à ‘vu ‘na cuälca frìda ?

Fèmma fénta ch’l’a sia acsì,
parchè a ‘m pjäz immaginär
che p’r un mónd un pò pulì
a gh’ sia ancòrra da sperär.

A sarìss un gran sucés
e ‘na gran felicitè
se…al pas con al progrés
a gh’ fuss tanta umanitè.

Còssti chì j én i mè auguri
dòpa tanti stmàni scùri
che ‘na luza bén marcäda
la s’ illumina la sträda.

Che in-t-un scur preocupànt,
anca i nòstor governànt
con la luzà äd ‘na cométa
i ‘s regàlon un pò äd chjéta.

Lucia Marchetti

(Testo blu in Italiano)
"Bun Natalale a tutti i Parmigiani"

“Quelli di ieri, quelli di oggi, quelli di domani”
“Parma in dialetto” nell’augurare Buon Natale a tutti i Parmigiani navigatori del sito www.parmaindialetto.ithttp://parmaindialetto.blogspot.com/dedica la poesia “Nadäl dal domillaeòt” scritta di recente dalla poetessa Parmigiana Lucia Marchetti.Di seguito pubblichiamo il testo in Italiano.
Natale del duemilaeotto

Quest’anno è un anno particolare…
Intanto prima di Natale,
e venuta molta neve
che da tanto tempo non si vedeva.

Sarà forse per sbiancare
e per dare una pulita
un pò in giro in una città
che ha avuto una qualche ferita ?

Facciamo finta che sia così,
perché mi piace immaginare
che per un mondo un pò pulito
ci sia ancora da sperare.

Sarebbe un gran successo
e una gran felicità,
se…al passo con il progresso
ci fosse tanta umanità.

Questi sono i miei auguri
Dopo tante settimene scure,
che una luce ben marcata
ci illumini la strada.

Che in uno scuro preoccupante
anche i nostri governanti,
con la luce di una comete
ci regalino un pò di quiete.


Lucia Marchetti.

domenica 21 dicembre 2008

Il Pagéli di Crozè in djalètt Pramzàn. Testo pubblicato sulla Gazzetta di Parma del 21 dicembre 2008

(Per il video delle pagelle clicca qui)

(Testo solo in dialetto Parmigiano)
(I lPagéli di Crozè in djalètt Pramzàn)

Pärma Citadéla 1-0

Pavarén déz : ‘na paräda ch’ l’ a väl un gol parchè s’a ‘s becäva al gol in còl momént lì bón’na nòt sonadór

Castlén séz : par tùtta la partìda l’é andè via äd travèrs dato ch’ l’éra a déstra l’éra tùt tòrt, insòmma al rénda la metè ésor da la pärta sbaljäda

Rossi séz : ‘na partìda onésta anca parchè lór j’éron pròprja poca còza, ma la va bén acsì

Falcón zéro : nàdor pù che falcón, va dal cardiologo parchè a’t gh’è il vén’ni ch’ a sé strìcca tròp, a la zvèlta; dailà, fàt där n’ociäda

Troest (Toast), sèt : ch’ a’m ricòrda mi gnànca n’erór, po’ l’é vèra ch’ l’é stè gor nè là zò, però ‘na partìda con ‘dla maruga

Lucaréli picén sèt : al pù bél acuìsst al dìgh e al ripét bél difensór, anca un bél pè par lanciär l’asjón

Antonéli (Altobéli), sèt : l’ìddol äd la béla etè l’é un ragas “cuordileone”, stì trancuìll ch’ al né’s rispärmia miga, un ragàs interesànt

Mariga séz : dal pè tòrt sénsa vrér l’é saltè fóra n’assist cme fäva Maradona da chi indrè, sòlit dìsch, ‘na vlontè incredìbbil, rendimént pén’na pén’na suficént

Morón sèt : che bél vèddor ch’il do gambi äd sènnor andär cme dù mulinél da pescadór ! che ezémpi par tùtt, un vér crozè sìt sicur d’ésor miga nasù al Magiór ?

Reginäld sìncov : e blìzga blìzga blìzga l’é andäda a fnìr ch’ al s’è fat mäl mo l’é mäj posìbbil ? e cambjär i tachètt no ah ?
Kutuzov cuàtor : al badant al g’ha la mobilitè d’un motór a cìnngol, cuand al pól crosär al taca a barcolär e adìo; mi profitarìs dal marchè…guardèmma cól fa su Berta filava

Lucaréli grand séz : prìmm témp imbarasànt, secónd témp da combatimént, dòpa al gol l’ha bechè un sàch ed punisjón fondamentäli, l’ha zughè par la scuädra al vót l’é par còl lì

Paloschi déz : gol pe-san-ti-ssìm, e in generäl mäj ‘na paròla zò ’d pòst e stär sedù in banchén’na e vèddor zugär chi dù là a’n g’ha miga da ésor tanta còmda ! dai ch’ l’é ora ch’a ‘t vén fóra dal tùtt lòmo

Guidolìn sèt : bravo Don, càmbi giùsst a la fén dal prìmm témp e scuädra a pòst con la tésta ( Falcón a pärta ) bél lavór, à né ’m résta che dir avanti acsì fin in fónda

Pùbblich sénsa vót : se Dio vól al 2008 l’é fnì; a ’s ripartìssa da ‘na citè, Vicénsa, indòvva nojätor Pramzàn in-t-la vita j’èmma pasè pù gior nädi indimenticabili che col nòsstri mojéri, elóra via, a cà il mojéri ( còli ch’ a ’n véna miga al stadio ) e tùtt a Vicénsa vamolà ! Bón’ni fèsti, bón anolén e bón colesterolo a tùtt i Crozè !


(Testi di crociato 63, supervisione ortografica di Enrico Maletti)

(Le pagelle in dialetto Parmigiano sono lette da Enrico Maletti)

venerdì 19 dicembre 2008

"Gli amici di Parmaindialetto". Mirko e Luca Bolzoni e le “affettatrici” della capitale mondiale del mangiar bene

(Testo blu in Italiano)
Mirko e Luca Bolzoni e le “affettatrici” della capitale mondiale del mangiar bene

Mirko e Luca Bolzoni, meglio conosciuti a Parma come "Affettatrici B.M. & L." mettono a disposizione dei Parmigiani e non, la propria decennale esperienza nel settore delle attrezzature alimentari, sia per quanto riguarda il campo industriale, che quello commerciale e privato.
I due fratelli “Pramzàn” con dedizione al lavoro e mani esperte effettuano riparazioni su affettatrici (sia elettriche che a volano), bilance, tritacarne, grattugie, segaossa e attrezzature alimentari di vario genere, di ogni marca.

Nella loro sede di via Bandini 15 a Parma, capitale mondiale del mangiar bene, danno inoltre spazio ad una vasta e pregevole esposizione di attrezzature nuove e d'occasione, e nell'adiacente laboratorio effettuano restauri delle famose affettatrici a volano.

Come avrete capito, nessun aspetto o dettaglio del mondo delle affettatrici è sconosciuto ai giovani Mirko e Luca. Chi contatta questi maestri restauratori, perché è proprio un restauro che a volte viene effettuato, può solo rimanere soddisfatto. Il lavoro svolto dai fratelli Mirko e Luca Bolzoni è un vero e proprio tocco artigianale. Mirko e Luca Bolzoni due veri “Bräv Pramzàn”.


(Testo giallo dialetto Parmigiano)
Mirko e Luca Bolsón e il “màchini da ftär” ädla capitäla mondjäla dal mangnär bén

Mirko e Luca Bolsón, méj consù a Pärma cme “Affettatrici B.M. & L.” i mètton a disposizisjón di Pramzàn e non, la pròprja decenäla esperjénsa in-t-al setór dilj atresadùri alimentäri, sia par cuant riguärda al camp industriäl, che còll comerciäl e priväda.
I du fradéj “Pramzàn” con spìrit äd sacrifìssi al lavór e màn espèrti i fàn riparasjón su màchini da ftär (sia elétrichi, chi van a róda dal tórol “volano”), balànsi, tritacärna, razóri, rezgaòss e atresadùri alimentäri äd
väri gènnor, e ògni märca.
In-t-la sò séde äd via Bandini 15 a Pärma, capitäla mondjäla dal mangnär bèn, i gh’àn ‘na lärga e stimàbil espozisjón d’ atresadùri nóvi e d'ocazjón, e in-t-al laboratori azvén ala botéga i fàn i restàuri dìl famózi màchini da ftär a róda dal tórol “volano”.

Cme arì capì, nisón aspét, detàj o particolär dal mónd dìl màchini da ftär l’é mìga cognsù ai giòvvon Mirko e Luca. Chi contàta chi méstor restauradór chì, parchè l’é pròprja un restàuro che a vòlti a vén fàt, al pól sól restär sodisfàt. Al lavór zvòlt dai fradéj Mirko e Luca Bolsón, l’é un vér e pròpri tòcch artigianäl. Mirko e Luca Bolsón du vér “Bräv Pramzàn”.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)

(Le foto di Luca e Mirko Bolzoni sono di Marco Maletti)


Le foto inedite del Parma Calcio in campo nel 1913.

(Testo solo in Italiano)
Basta poco per emozionarsi ...

Le foto inedite del Parma Calcio in campo nel 1913.

Le figurine ormai introvabili della squadra Crociata, nelle edizioni antecedenti a quelle celebri della Panini.

I filmati sconosciuti, girati da un tifoso, di alcune partite del nostro ‘club’ di pallone tra la fine degli anni Cinquanta e il principio dei Sessanta.
Il modellino-plastico dello stadio ‘Ennio Tardini’, riprodotto fedelmente, nei minimi dettagli, da appassionati Crociati di Roma, che sta prendendo corpo partendo dal campo di gioco e dalla Curva Nord, ormai ultimata.

E, poi, le testimonianze contenute in alcuni video autoprodotti in modo amatoriale per l’occasione su cosa rappresenta il ‘Tardini’ per la città di Parma e per la tifoseria della sua compagine calcistica, sui motivi che inducono persone che vivono oltre i suoi confini a sostenerla e sul sogno di molti bambini parmigiani di correre ufficialmente con la Maglia del Parma addosso, ripercorrendo, in modo nuovo, con aneddoti legati alla sua infanzia, la storia di Alessandro Melli.
Sono questi soltanto alcuni degli ingredienti del succulento piatto con cui si festeggerà il 95° Compleanno del Parma Calcio, nella mattinata di domani, sabato 20 dicembre, dalle ore 11, nella sala dell’istituto storico della Resistenza, in vicolo delle Asse 5 (laterale di borgo Parmigianino).
Sarà il momento, aperto a tutti, in cui si presenteranno alla città, alla presenza dei tifosi collezionisti che già hanno aderito, le potenzialità del progetto ideato da Settore Crociato, ma che vuole essere condiviso con tutta la collettività, del Museo del Parma Calcio costruito dai ricordi e dalle emozioni della sua gente.

Sarà la circostanza per raccogliere nuove adesioni e per alimentare questa proposta, con lo spirito di allargarla il più possibile a tutta la comunità.


(Nella foto degli anni settanta, Carletto Ancelotti in Maglia Crociata)mercoledì 17 dicembre 2008

Sabato 20 dicembre alla Villetta, A.D.E. IN-CANTATA con il CORO VERDIANEUM e la tradizionale visita Natalizia ai poeti dialettali Parmigiani


(Testo tutto inItaliano)

Ade SpA – CIMITERI DI PARMA – Luoghi della Memoria


BUON NATALE 2008

Vi ricordiamo la tradizionale iniziativa Natalizia di ADE che avrà luogo:

SABATO 20 DICEMBRE 2008,
CON INIZIO ALLE ORE 10,30

presso IL CAMPO DEI BAMBINI
della Villetta di Parma

con il seguente programma:

Ritrovo presso il campo dei bambini nel Reparto Campo Sud
del Cimitero della Villetta dove il Coro di voci femminili “Verdianeum” diretto dalla M.a SILVIA ROSSI del Teatro Comunale di Bologna eseguirà Canti natalizi e della tradizione popolare parmigiana e verrà recitata
la poesia “Al camp di putén” di Fausto Bertozzi.

Gli attori dialettali Enrico Maletti, Ettorina Cacciani, Elvira Balestrazzi e Ermes Ghirardi reciteranno poesie di:
BRUNO LANFRANCHI, BRUNO PEDRANESCHI,
ALFREDO ZERBINI, LUIGI VICINI, RENZO PEZZANI.

Al termine: deposizione di un omaggio floreale
presso la tomba di Renzo Pezzani
prosecuzione del concerto del coro di voci bianche
e recita a più voci della poesia “Padre Lino”
presso la statua del Venerabile.

La Vostra presenza sarà particolarmente gradita.
Vi aspettiamo…
Intanto sinceri auguri di


Buon Natale e buon 2009.


Ade SpA – CIMITERI DI PARMA
Luoghi della Memoria

A Lorenzo Sartorio il premio “Lunigiana storica 2008”

(Testo blu in Italiano)
A Lorenzo Sartorio il premio “Lunigiana storica 2008”

Organizzata all’Umiversitas Lunianensis e dal Comune di Licciana Nardi si è svolta nel castello di Terrarossa la cerimonia per il conferimento del premio “Lunigiana storica 2008.
Per la prima volta il premio è stato assegnato a un non Lunigianese, vale a dire il giornalista Parmigiano Lorenzo Sartorio collaboratore della Gazzetta di Parma, studioso delle tradizioni popolari Parmensi, del territorio Padano, della Lunigiana e della Garfagnana. Sartorio conosciuto e stimato da tutti i Pramzàn, è definito da Parmaindialetto “un gran bón Pramzàn dal sas”. Congratulazioni a Lorenzo Sartorio che continua a portare in alto la bandiera di Parma.


(Testo giallo dialetto Parmigiano)
A Loréns Sartòri al prémi “Lunigiana storica 2008”

Organizäda a l’Umiversitas Lunianensis e dal Cmón äd Licciana Nardi gh’é stè in-t-al castél äd Terrarossa la cerimònja p’r al conferimént dal prémi “Lunigiana storica 2008”.
Par la prìmma vòlta al prémi l’é stè consgnè a ‘na parsón’na mìga Lunigianéza, väl a dìr al giornalìssta Pramzàn Loréns Sartòri colaboratór ädla Gazètta äd Pärma, studióz dil tradisjón popoläri Parménsi, dal teritòri Padàn, ädla Lunigiana e la Garfagnana. Sartòri consù e stimè da tutt i Pramzàn, l’é definì da Parmaindialetto “un gran bón Pramzàn dal sas”. Congratulasjón a Loréns Sartòri ch’al contìnva a portär in ält la bandéra äd Pärma.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)
(Nella prima foto, il giornalista Lorenzo Sartorio. La seconda foto, Sartorio con l'arbitro Internazionale di calcio Alberto Michelotti, anche lui "Pramzàn dal sas", al Premio S. Ilario di Parma Nostra 2008)


martedì 16 dicembre 2008

GIOVEDì 18 DICEMBRE, ore 17.00 Libreria Battei, strada Cavour - Parma Presentazione del libro CONEGLIANO RICORDI DI VITA CONTADINA di Sergio Boscarato


(Testo solo in Italiano)

INVITO

GIOVEDì 18 DICEMBRE, ore 17.00
Libreria Battei, strada Cavour - Parma

Presentazione del libro

CONEGLIANO
RICORDI DI VITA CONTADINA
di Sergio Boscarato generale di Corpo d'Armata dei
Carabinieri
(DARIO DE BASTIANI EDITORE)
Intervengono
FERDINANDO SANDRONI Dir. Agenzia per il Decentramento e l'Associazionismo - Comune di Parma
GIUSEPPE MARCHETTI critico letterario
ANTONIO BATTEI editore

Recensione di Leopoldino Miorin
«Sergio Boscarato, è un Generale dei Carabinieri che dopo 50 anni vissuti nell’Arma è ora in pensione. Ha vissuto e operato in diverse città italiane per poi fissare a Parma la sua attuale residenza.Coneglianese di Campolongo, la frazione sud della Perla del Veneto, è nato e ha trascorso l’infanzia e parte della giovinezza in questo territorio, dove le sue radici sono state e sono ancora fortemente ancorate. In questo suo secondo libro l’Autore racconta la storia della sua famiglia, numerosa come tutte le famiglie contadine di un tempo e descritta con amore e rimpianto in una serie di racconti nei quali ritroviamo i suoi ricordi più vivi di quegli anni. Ecco così che gli affetti familiari, la vicinanza attiva dei compaesani, il lavoro nei campi e la comunità della Parrocchia, sono fonti di aneddoti incentrati in quel modo di vivere ormai dimenticato. Lui stesso sottotitola la sua opera come Ricordi d’infanzia e della cultura contadina ormai tramontata. Scorrono così sotto i nostri occhi le precise descrizioni di quelle attività che un tempo scandivano il fluire delle stagioni nella vita dei contadini; dall’aratura alla semina, alla trebbiatura, alla vendemmia, alla solennità delle feste consacrate ; e poi il Natale con la suggestione del Presepio, il nuovo anno col Te Deum in Chiesa, la Settimana santa e i suoi riti sempre uguali e sempre diversi, la festa del Patrono.. Sono tutti descritti con dovizia di particolari e coinvolgono il lettore in un vissuto che si sente da subito vero e indelebile, uguale a quello di tante esistenze analoghe. Ma anche la attenta osservazione della natura circostante, nella vita di tutti i giorni, ha la sua parte in questi racconti che fanno trasparire una malinconia e una tristezza riscattata però dalla fierezza e dall’orgoglio per le proprie origini. Emerge anche, in questo libro, la profonda fede in Dio dell’Autore e una sua marcata religiosità che appare in modo più evidente in alcuni racconti, cito per tutti La Settimana Santa.Volendo pescare nei nostri ricordi scolastici, direi che leggendo quegli episodi vengono alla mente i versi di Leopardi che parlavano della vita contadina del villaggio, così simile a quella Campolongo descritta da Sergio Boscarato in questo suo libro autobiografico»

Oggi la squadra di pallone che porta il nome della nostra terra e la rappresenta compie 95 anni.


(Testo blu in Italiano)
16 Dicembre 1913 - 16 Dicembre 2008


IL PARMA CALCIO COMPIE 95 ANNI

Una storia costruita dalla passione della gente di Parma

La festeggeremo insieme rivivendola con la testimonianza delle nostre emozioni

Per entusiasmarci come ogni volta che vediamo correre la Maglia Crociata

CROCIATO, NON PUOI MANCARE !!!

SABATO 20 DICEMBRE

ALLE ORE 11

NELLA SALA DELL’ISTITUTO

STORICO DELLA RESISTENZA
IN BORGO PARMIGIANINO
(Vicolo Asse, 5)
16 Dicembre 1913 - 16 Dicembre 2008


(Testo giallo dialetto Parmigiano)
AL PÄRMA CALCIO AL COMPÌSSA 95 ÀNI‘Na stòrja costruida dala pasjón ädla génta äd Pärma

La festegiarèmma insèmma tornànd a vìvor con la testimonjànsa dil nòstri emosjón

P’r entuzjàzmäros cme ògni vòlta ch’ a vdèmma còrror la Màja Crozäda

CROZÈ, MÌGA MANCÄR !!!

SÀBOT 20 DZÉMBOR

ALJ ÓRI 11 (vùnndoz)

IN-T-LA SÄLA ÄD L’ ISTITÙT

STÒRICH ÄDLA REZISTÉNSA
IN BÓROGH DAL PRAMZANÉN
(Vìccol dilj Àsi, 5)
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)

Il logo

"95 anni da paladini di Parma"

NATALE IN VETRINA CROCIATA


(Testo blu in Italiano)
NATALE IN VETRINA CROCIATA

Prosegue il concorso “Natale in vetrina Crociata”, promosso dall’associazione “I Nostri Borghi”, insieme al “Parma Calcio”. Un ‘iniziativa riservata alle scuole della città per allestire, nel periodo Natalizio, le vetrine dei negozi del centro storico sul tema della squadra Crociata. Per premiare la miglior vetrina si possono utilizzare i coupon di votazione pubblicati sulla “Gazzetta di Parma”, ed il 6 gennaio, al vincitore del concorso verranno donati buoni acquisto spendibili in materiale scolastico.

(Testo giallo dialetto Parmigiano)
NADÄL IN VEDRÉN’NA CROZÄDA

Contìnnva al concórs “Nadäl in vedrén’na Crozäda”, promòs da l’asociasjón “I Nostri Borghi”, insèmma al “Pärma Calcio”. N ‘inisjatìva riserväda al scóli äd la citè p’r alestìr, in-t-al perìod Natalìssi, il vedrén’ni di negòsi dal céntor stòrich sul téma ädla scuädra Crozäda. Par premjär la pu béla vedrén’na a’s pól utilizär i cupòn äd votasjón publichè insìmma ala “Gazétta äd Pärma” e al 6 äd znär, al vincitór dal concórs a gh’ gnarà regalè di bón acvìst spendìbbil in materiäl scolàstich.

(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)

lunedì 15 dicembre 2008

Il Pagéli di Crozè in djalètt Pramzàn testo pubblicato sulla Gazzetta di Parma del 15 dicembre 2008

(Per il video delle pagelle clicca qui)

(Testo solo in dialetto Parmigiano)
(Il Pagéli di Crozè in djalètt Pramzàn)

Pisa Pärma 2-1

Pavarén cuàtor : a gh’éra prónt un déz, mo t’è tirè fóra ‘na gàta cära al me ragàs che òcio a pasär da Vicénsa ch’i t’ fàn la péla subìt e ch’ i ‘t fan ala casadóra

Castlén sìncov : Pavlén t’è zburlè d’acòrdi mo gnànca un cròss decént gnanca vòn, o tròp o njénta, mäi un lavór fat da razón !

Rossi sìncov : tròp tròp narvóz lòmo, sémpor col pél in ritärdi sémp’r in dificoltè, ‘na brùta partìda dabón

Falcón séz : incó al méno péz äd la diféza, con esperjénsa e grénta lu al gh’ é saltè fóra anca se insìmma al parèzz a tocäva a lù ciapär ch’l’a bala lì äd tésta

Lucaréli picén sìncov : vè che a Pärma la pallavolo l’é andäda in disgràsja da un bél po’ vè ? no parchè a paräva ch’a ’t sarchìss n’ingàg’ al pòst äd Kim Ho Chul con col palègg’ in area in-t-al prìmm témp, par fortón’na che l’arbitro l’éra sénsa ociäl

Mariga sèt : secónd mi Guidolin al g’ha catè la pozisjón giùssta parchè insìmma a la fàsa al rénda mólt äd pù, fòrsi pròprja parchè al la scambia par la pìssta d’atlètica dabón, a tutt il manéri incó al pù pozitiv ädla scuädra secónd mi

Bùdel sìncov : col ragas chi l’é drè a bàtor in tésta ultmamént, sémpor con la lénngua fóra, sémp’r in dificoltè, sperèmma ch’ l’ a sia ‘na còza pasegéra parchè l’é al pónt d’apòg’ äd la manòvra

Morón séz : cuant bòti ch’ l’ ha ciapè in chi garlètt sècc, al sòlit combatént crozè sénsa fortón’na ! Dai Stefano ciàpja par màn tùtt e dagh ‘na scroläda chi s’én béle indormintè ancòrra

Reginäld sèt : incó vìsst d’in televizjón, a l’ho vìsst impgnäros cme un mat e al vót l’é pròprja par l’impìggn, parchè äd cualitè e concretèssa zero meno, cme cuäzi sémpor purtròp

Leòn sìncov : inconcludént, un gran porär e po’ fnì la pòra njénta, la clàsica partìda no, sperèmma che béle da venardì la sia ‘na partìda si

Lucaréli grand sìncov : a’m spetäva äd pù parchè par ti l’éra un derby, a ’t vräva vèddor bocär la bala, invéci a ’t né miga imbrocäda vùnna che vùnna in novanrta minùd

Guidolin sìncov : a dir la vritè Don la formasjón l ‘a ’m piazäva bombén invéci a la pròva dal camp l’é stè un buz in-t-l’acua, dai a pól sucédor, l’important l’é färos su il manghi e ripartìr sùbit, ch’ l’é andäda bén acsì che davanti tutt j’ han pärs! AVANTI CROZE’ IN MAJA CROZÄDA

(Tgnèmmos vìsst)

(Testi di Crociato 63 supervisione ortografica di Enrico Maletti)


domenica 14 dicembre 2008

Parma piazza Garibaldi ore 18. Il Premio Nobel per la Pace Lech Walesa accende l'albero di Natale donato dal Comune di Andalo

(Testo blu in Italiano)
Parma piazza Garibaldi ore 18, Lech Walesa accende l'albero di Natale donato dal Comune di Andalo.
Come la tradizione vuole anche quest'anno è stato acceso l'albero di Natale in piazza Garibaldi.
All'albero sono appesi dei cubi che ritraggono migliaia di fotografie di bambini di cinque continenti.
Come l'anno scorso l'albero è stato donato dal comune di Andalo, presente all'accensione Paolo Catanzaro Sindaco del piccolo comune di poco più di 1000 abitanti in provincia di Trento. Il Sindaco di Parma Pietro Vignali ha presentato un ospite eccezionale per l'accesnsione dell'albero di quest'anno, il premio Nobel per la Pace Lech Walesa, che proprio lui ha dato il via all'accensione dei cubi rappresentanti le foto dei bambini.


La scelta di chiamare il leader storico di Solidarnosc è nata dalla volontà di celebrare il 60esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, "una carta fondamentale - ha detto Walesa - ma ancora purtroppo non attuata in troppi paesi.

Alle 18,30 al Teatro Regio c'è stato un concerto gratuito del Coro del Teatro e delle voci bianche. Il Sindaco Vignali ha consegnato a Walesa una pergamena a
nome della città di Parma in occasione del 25° anniversario dal conferimento del Nobl a Walesa.

(Testo giallo dialetto Parmigiano)
Pärma pjàsa Garibäldi óri 18, Lech Walesa l'à piè l'äbor äd Nadäl regalè dal Cmón d' Andalo.
Cme a vól la tradisjón anca st' an' è stè piè l'älbor äd Nadäl in pjàsa Garibäldi.
A l'älbor gh' é tachè di cuadrè con mjär äd fotografjj äd putén äd sìncov continént.
Cme l'an' pasè l'älbor l'é stè regalè dal cmón d' Andalo, prezént a l'acensjón Paolo Catanzaro Sìnndich dal pìccol cmón äd pòch pù äd 1000 abitànt in provìncia äd Trento. Al Sìnndich äd Pärma Pietro Vignali l'ha prezentè n' òspit ecesjonäl par l'acesnsjón äd l'älbor äd st'an', al prémi Nobel par la Päza Lech Walesa, che pròprja lu l' ha dè al via a l'acensjón di cuadrè raprezentànt il fotografjj di putén.
La sèlta äd ciamär al leader stòrich äd Solidarnosc l'é nasùda dala vlontè äd celebrär al sesantézim anivarsäri ädla Dichiarasjón di Dirìtt Umàn, "'na cärta fondamentäla – l' ha dìtt Walesa - ma ancòrra purtròp mìga atuäda in parècc' paéz.
Alj óri 18,30 al Teàtor Regio gh'é stè un concèrt a gratis dal Coro dal Teàtor e dil vózi biànchi. Al Sìnndich Vignali l' ha consgnè a Walesa 'na pergamèn'na a
nòm ädla citè äd Pärma in ocazjón dal 25° anivarsäri dal conferimént dal Nobel a Walesa.
(Tgnèmmos vìsst)
(Pramzàn dal sas)
(Nelle foto: il premio Nobel per la pace Lech Walesa, il Sindaco di Parma Pietro Vignali.)

sabato 13 dicembre 2008

Da "Parmaindialetto" gli auguri di "Buon Natale" a tutti i Parmigiani


(Testo giallo dialetto Parmigiano)
"Bón Nadäl a tutt’ i Pramzàn

còjj äd iér, còjj d’ incó e còjj ‘d dmàn”

“Parma in dialetto” in-t-l’avgurär Bớn Nadäl a tutt i Pramzàn navigadớr dal sito
www.parmaindialetto.it
http://parmaindialetto.blogspot.com/
dèdica la poezìa “Nadäl” dal lìbbor “La vrìss ésor poezìa” äd Bruno Pedranèsch.
Äd séguit publichèmma al tést

Nadäl

Anch’ s’a són véc’ cme ‘l cucch,
tutt griz e stagionè,
anca s’a són gnu arnòch
coj me stant’an’ sonè,

cuand riva al dì ‘d Nadäl,
cuand nasa coll Bambén,
sarò un sentimentäl:
mo m’ pär ‘d tornär putén.

E po con chil campani
ch’i són’non tutti a fésta,
anca ilj idéi pu strani
i m’ furlon par la tésta;

cme colla äd stamatén’na
cuand cme un ragàs j ò fat
la solita litrén’na
da mettor sotta al pjat.

E p’r ésor ‘na troväda,
s pól dir ‘na novitè:
a l’ò po indirisäda
a tutt’ l’umanitè!

Un scritt fat par portär
a tutti la speransa,
‘d podér un di catär
l’amór, la fradlansa,

‘n invìd a fär sparìr
dal mónd tutt’la mizérja,
‘na ciamäda ch’la faga fnir
in-t-j omm’ la cativérja.

Purtròp con il brutti cozi
ch’a sucéda giornalmént,
i saràn sól prezuntuózi
richjésti fati al vént;

acsì s’a vremm’ drisär
st’ ambjént äd tacagnén,
s’ restrà sól da pregär
lasù, al nostor Bambén!Bruno Pedraneschi
(trascrizione di Enrico Maletti)

.

(Testo blu in Italiano)
“Buon Natale a tutti i Parmigiani
quelli di ieri, quelli di oggi e quelli di domani”.

“Parma in dialetto” nell’augurare Buon Natale a tutti i Parmigiani navigatori del
sito
www.parmaindialetto.it
http://parmaindialetto.blogspot.com/

dedica la poesia “Nadäl” dal libro “La vrìss ésor poesia” di Bruno Pedraneschi.
Di seguito pubblichiamo il testo.

“Natale”

Anche se sono vecchio e brutto
tutto grigio e stagionato,
anche se sono diventato bacucco
con i miei settanta anni suonati

quando arriva il giorno di Natale
quando nasce quel bambino
sarò un sentimentale,
mi sembra di ritornare piccino.

E poi con le campane
che suonano tutte a festa,
anche le idee più strane
mi passano per la testa.

Come quella di stamattina
quando come un ragazzo ho fatto
la solita letterina
da mettere sotto al piatto.

E per essere una trovata
oppure una novità
l’ho indirizzata
a tutta l’umanità.

Uno scritto fatto per portare
a tutti la speranza,
di potere un giorno trovare
l’amore, la fratellanza,

un invito a fare sparire
dal mondo tutta la miseria,
una chiamata che faccia finire
negli uomini la cattiveria.

Purtroppo con le brutte cose
che succedono normalmente,
saranno solo presuntuose
richieste fatte ai venti.


Cosi se vogliamo addrizzare
questo ambiente così cattivo
ci resterà solo da pregare
la su il nostro Gesù Bambino.